Παρασκεύη 19 Ιουλ 2019

Οργανόγραμμα

 Αποστολή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι:

α. Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων Υποδομής της χώρας.

β. Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

γ. Η εξειδίκευση και η εφαρμογή εθνικής πολιτικής στις δημόσιες υποδομές.

δ. Η χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη συγκοινωνιακών και άλλων υποδομών σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας, της προσβασιμότητας και την ενδυνάμωση της οικονομίας.

ε. Η χάραξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς μετακίνησης, μέσα από συντονισμένες δράσεις και παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας.

στ. Η προαγωγή της ασφάλειας στις υποδομές και μεταφορές.

ζ. Η υποβοήθηση δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού) στην ανάπτυξη των βασικών υποδομών της χώρας.

η. Ο συντονισμός και η συμμετοχή σε διεθνείς Οργανισμούς ή μέσα συνεργασίας που δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και διασυνοριακών συνδέσεων.

θ. Ο συντονισμός των εποπτευομένων φορέων και η εποπτεία των προγραμμάτων δράσης αυτών.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

1. α.Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Υφυπουργού και Γραφεία Γενικού / Διοικητικού Γραμματέα και Γενικών / Τομεακών Γραμματέων.

β. Γενική Γραμματεία του Υπουργείου.

Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου υφίσταται θέση Γενικού / Διοικητικού Γραμματέα 1ου βαθμού της κατηγορίας ειδικών θέσεων που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Γενικός / Διοικητικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

αα. Γραφείο Γενικού / Διοικητικού Γραμματέα, το οποίο επικουρεί τον Γενικό / Διοικητικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

ββ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

γγ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

δδ. Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών

εε. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

στστ. Αυτοτελές Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) υπαγόμενο στον Γενικό / Διοικητικό Γραμματέα.

γ. Γενική Γραμματεία Υποδομών

Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών υφίσταται θέση Γενικού Γραμματέα Υποδομών / Τομεακού Γραμματέα 1ου βαθμού της κατηγορίας ειδικών θέσεων που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Γενικός / Τομεακός Γραμματέας Υποδομών είναι επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

Η Γενική Γραμματεία Υποδομών αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

αα. Γραφείο Γενικού / Τομεακού Γραμματέα Υποδομών, το οποίο επικουρεί τον Γενικό / Τομεακό Γραμματέα Υποδομών στην άσκηση των καθηκόντων του.

ββ. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών

γγ. Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών

δδ. Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών

εε. Γενική Διεύθυνση Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων

στστ. Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών

ζζ. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Στήριξης

 

δ. Γενική Γραμματεία Μεταφορών

Στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών υφίσταται θέση Γενικού Γραμματέα Μεταφορών / Τομεακού Γραμματέα 1ου βαθμού της κατηγορίας ειδικών θέσεων, που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Γενικός / Τομεακός Γραμματέας Μεταφορών είναι επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

Η Γενική Γραμματεία Μεταφορών αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

αα. Γραφείο Γενικού / Τομεακού Γραμματέα Μεταφορών, το οποίο επικουρεί τον Γενικό / Τομεακό Γραμματέα Μεταφορών στην άσκηση των καθηκόντων του.

ββ. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οδικής Ασφάλειας

γγ. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών

δδ. Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων

εε. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Στήριξης

 ε. Ελεγκτικά Σώματα, υπαγόμενα στον Υπουργό

στ. Αυτοτελείς Οργανικές Μονάδες υπαγόμενες στον Υπουργό:

αα. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

ββ. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

γγ. Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

δδ. Γραφείο Τύπου

              

2. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών λειτουργεί Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό.

 

3. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:

α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους

β. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

γ. Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου

 

4. Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:

α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του κράτους για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

β. Συλλογικά Όργανα:

αα. Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευών)

ββ. Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών)

γγ. Διοικητική Αρχή Σηράγγων

δδ. Διοικητική Αρχή Φραγμάτων

εε. Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή Αντιπλημμυρικών Έργων Αττικής

στστ. Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ)

ζζ. Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)

ηη. Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ)

θθ. Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετητών (ΓΕΜ)

ιι. Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

ιαια. Επιτροπή Συντονισμού των ηλεκτρονικών συστημάτων

5. Στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

α. Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας

β. Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας

γ. Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας

δ. Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Κ.Ο.Κ.

 

 Το οργανόγραμμα της Πολιτικής Ηγεσίας ΥπΥΜΕ και το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών περιλαμβάνονται  στα συνημμένα αρχεία