Παρασκεύη 21 Ιουν 2024

Παρενόχληση και Βία στην Εργασία

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο που καθορίζεται για την πρόληψη, την αποσόβηση και την καταστολή φαινομένων βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο βασικός στόχος είναι η διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο εμφορείται από σεβασμό, εδραιώνει το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να εργάζεται χωρίς βία και παρενόχληση και προωθεί καλές συμπεριφορές που υποδηλώνουν την εκτίμηση στην αξία του κάθε ατόμου.
Η παρούσα οδηγία αφορά όλους τους εργαζομένους και απασχολούμενους στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους και τη σχέση εργασίας τους. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, οι απασχολούμενοι μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων.
Επίσης, αφορά εθελοντές, εργαζόμενους των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, καθώς και άτομα υπό διορισμό ή πρόσληψη.