Δευτέρα 22 Ιουλ 2024
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008 20:59

Δημόσιες Συμβάσεις και Πρότυπα (Public Procerument of Products and Services)

Public Procerument Network (PPN)                 .... This page in English ....

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί διαδικασίες και πρότυπα για την εναρμόνιση της νομοθεσίας των Κρατών μελών σχετικά με τις Δημόσιες Προκηρύξεις και Συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών. Προωθούνται ενέργειες, ώστε όλοι οι δημόσιοι πάροχοι να έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης για χρήση τυποποιημένων εργαλείων και προδιαγραφών.
Στην Ελλάδα αρμόδιοι Δημόσιοι Φορείς είναι : 

1. Για Δημόσια Έργα:          

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ /  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) 
 Χάραξη Εθνικής Πολιτικής στον τομέα των Δημοσίων Έργων.
Εποπτεία και ετήσια προγράμματα εκτέλεσης Έργων.
Εξασφάλιση χρηματοδότησης και παρακολούθηση πορείας εκτέλεσής τους.
Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν στα Δημόσια Έργα.

2. Για Υπηρεσίες: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΥΠΟΙΟ) 
Παροχή οδηγιών & πληροφοριών προς αναθέτουσες αρχές για τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων Υπηρεσιών.
Συλλογή στατιστικών δεδομένων δημοσίων συμβάσεων Υπηρεσιών, επεξεργασία και διαβίβασή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στις συμβάσεις Υπηρεσιών.

3. Για Αγαθά:     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΥΠΑΝ)

Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης  :  CENCENELEC,   ETSI

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013 13:29