14 Απρ 2024

Στρατηγικός Σκοπός, Έργο και Δομή Υπηρεσιών της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

 

 1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών είναι:

α. Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών στο δομικό πλούτο της χώρας.
β. Ο συντονισμός των δράσεων και επιχειρησιακών λειτουργιών των Διευθύνσεων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.
γ. Η εποπτεία και ο έλεγχος του έργου των Διευθύνσεων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.
δ. Η παρακολούθηση της τήρησης και εφαρμογής ενιαίων συστημάτων διαχείρισης και Μητρώων, σχετικών με τις φυσικές καταστροφές.
ε. Η ανάπτυξη διαρκούς συνεργασίας με αρμόδια ερευνητικά κέντρα ή φορείς για την επίτευξη των στόχων της Γενικής Διεύθυνσης.

2. H Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε.) (Δ26).
β. Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Δ.Ε.) (Δ27).
γ. Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) (Δ28).
 

Οργανικές Μονάδες Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

 

Γεωγραφική Κατανομή Αρμοδιοτήτων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών των Διευθύνσεων της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

3. Σε κάθε Διεύθυνση λειτουργεί Γραμματεία, που δεν αποτελεί οργανωτική μονάδα, υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, με αντικείμενο την γραμματειακή εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης μεριμνά για την ενιαία γραμματειακή υποστήριξη των τμημάτων.

4. Στις Διευθύνσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Κεντρικής Ελλάδας εφαρμόζονται αναλόγως όλες οι διατάξεις του ν. 867/1979 (Α’ 24), όπως ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως ισχύει.

5. Οι Διευθύνσεις Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε. και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε., για κάθε συμβάν φυσικής καταστροφής που εμπίπτει στη χωρική τους αρμοδιότητα, συμπράττουν επίσης στα κάτωθι:
α. Συμμετέχουν στις διμελείς επιτροπές, που συγκροτούνται με ευθύνη του προϊσταμένου τους, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας για χρήση των κτιρίων (Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιος Έλεγχος).
β. Συμμετέχουν στις τριμελείς επιτροπές ελέγχου κτιρίων, που συγκροτούνται με ευθύνη του προϊσταμένου τους, για τη σύνταξη και έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού τους, και συντάσσουν και εκδίδουν το Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπων Κτισμάτων.
γ. Ελέγχουν τις υπό έκδοση πράξεις των Τομέων Αποκατάστασης που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.
δ. Εκτελούν τις σχετικές με το έργο της αποκατάστασης πληρωμές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
ε. Υλοποιούν το έργο αποκατάστασης στις περιπτώσεις που δεν έχει συσταθεί Τομέας στον τόπο του συμβάντος.

6. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος οι αρμοδιότητες του άρθρου 53 του π.δ. 109/2014 (Α΄176), όπως ισχύει, ασκούνται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε..