Παρασκεύη 21 Ιουν 2024

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΗ.Τ.Ε.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων,

Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ VIDEO

WEBINAR ΤΟΥ ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.