24 Μαρ 2018

Νέα / Ανακοινώσεις

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. Δ16/ΣΔΙΤ/οικ.322/08-03-2018 (ΑΔΑ:6ΓΡ0465ΧΘΞ-Λ3Δ)  Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
προσκαλεί την 20-03-2018, ημέρα Τρίτη στα γραφεία της στην οδό Καρύστου 5 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:
1. ΣΦΗΚΑΚΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δικηγορική Εταιρεία (ώρα 10:00)
2. Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ – Α. ΦΩΤΙΑΔΟΥ Εταιρεία Δικηγόρων (ώρα 11:00)
3. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Δικηγόρος (ώρα 12:00)
προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση  της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στην επιλογή προς υλοποίηση Συμβάσεων Παραχώρησης Έργων καθώς και Συμβάσεων Παραχώρησης Έργων που υλοποιούνται ως συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στα πλαίσια επενδυτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων στα έργα υποδομής στην Ελλάδα και λοιπές νομικές υπηρεσίες.

Ανάρτηση Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, για την σύνταξη έκθεσης εκτίμησης της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους για το έργο: «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) – Τμήμα: Αγρίνιο – Αγ. Βλάσσης».

Σελίδα 1 από 40