Παρασκεύη 19 Ιουλ 2019

ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

 

Η Διεύθυνση Κανόνων και Ποιότητας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επικαιροποιεί, αναθεωρεί και προσαρμόζει στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα εξήντα οκτώ (68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που είναι σε αναστολή η υποχρεωτική εφαρμογή τους λόγω προβλημάτων που εντοπίστηκαν, και εκπονεί δύο (2) νέες ΕΤΕΠ.

Το ανωτέρω έργο έχει ανατεθεί μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ (ΑΔΑ: ΨΨΜΑ4653ΟΞ-ΣΩΙ).

Τα σχέδια των αναθεωρημένων και νέων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών θα τίθενται σε δημόσια διαβούλευση – κρίση προκειμένου να διατυπωθούν απόψεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η δημόσια διαβούλευση για κάθε σχέδιο ΕΤΕΠ θα διαρκεί δύο μήνες από την ημέρα της ανάρτησής του.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ θα ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση των σχεδίων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών - ΕΤΕΠ που θα παρατίθενται σε συνημμένο πίνακα. Ο πίνακας θα επικαιροποιείται με νέα σχέδια ΕΤΕΠ για Δημόσια Κρίση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. σχετικά με τα σχέδια αυτά και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών / κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος στη διαβούλευση και να συνεισφέρουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στη βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των αναθεωρημένων και νέων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών. Η διαβούλευση γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΛΟΤ στο σύνδεσμο http://www.elot.gr/1383_ELL_HTML.aspx

Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ:2524/Β/2016, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". Η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής οφείλεται στην ανάγκη επικαιροποίησής τους.

Με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποίησης των εν λόγω πενήντα εννέα (59) ΕΤΕΠ, προτείνεται να εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα πενήντα εννέα (59) αντίστοιχες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) με επικαιροποιημένο περιεχόμενο, που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Α1-Α59.

Στον πίνακα Α που ακολουθεί παρατίθενται οι 59 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) που έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή τους και οι αντίστοιχες πενήντα εννέα (59) Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που προτείνονται για την προσωρινή αντικατάστασή τους καθώς και η αρίθμηση τους στα παραρτήματα

Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2007 17:22

Κατηγορίες Εργασιών (2007 - 1η Δημοσίευση)

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΕΤΕΠ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2007 - 1η Δημοσίευση) (Σχέδια προς Διαβούλευση)
Επισυναπτόμενο Αρχείο με Πίνακα κατηγοριών και Κωδικοποίηση

Προσοχή !!   Η Υπηρεσία  αυτή παρέχεται ελεύθερα και ΔΕΝ χρειάζεται η εγγραφή των επισκεπτών στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες. 

Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2007 17:22

Περιγραφή και Έντυπο Παρατηρήσεων

Προς Διαβούλευση (Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να τις σχολιάσουν, αλλά όχι να τις χρησιμοποιήσουν)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΕΤΕΠ)

1. Οι ΠΕΤΕΠ είναι "method statements", δηλαδή κείμενα κανόνων παραγωγής "μονάδων κατασκευαστικού έργου", που αξιοποιούν :
-- Τεχνογνωσία
-- Προσωπικό
-- Μηχανικά μέσα και εξοπλισμό -- Ενσωμάτωση υλικών

2. Τα κείμενα των ΠΕΤΕΠ παρουσιάζουν ομοιμορφία ως προς τη δομή και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες :
α. Αντικείμενο εργασιών
β. Ενσωματούμενα υλικά και κριτήρια αποδοχής αυτών
γ. Μεθοδολογία κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας. Αυτή είναι η κύρια ενότητα της Τ.Π.
δ. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραγωγή
ε. Όρους / απαιτήσεις υγιεινής-ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού κατά την εκτέλεση των εργασιών και απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος
στ. Τρόπο επιμέτρησης

3. Για τα ενσωματούμενα στις διάφορες κατασκευές υλικά για τα οποία υπάρχουν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ), γίνεται πάντοτε αναφορά στα Πρότυπα αυτά.

4. Οι ΠΕΤΕΠ έχουν ταξινομηθεί με κωδικοποίηση τεσσάρων επιπέδων (με οκταψήφιο αριθμό της μορφής Τ1-Τ2-Τ3-Τ4) με την οποία παρέχεται σημαντική ευελιξία για εισαγωγή νέων αντικειμένων ή και για ομαδοποιήσεις αυτών. Τα τέσσερα επίπεδα της κωδικοποίησης είναι τα ακόλουθα :
Τ1 : Κατηγορία (παραδοσιακή διάκριση)
Τ2 : Τομέας
Τ3 : Αντικείμενο
Τ4 : Τύπος (δηλαδή εξειδικευμένο αντικείμενο, όπου τυχόν απαιτείται)

5. Μέχρι σήμερα έχουν ετοιμαστεί 449 ΠΕΤΕΠ, που καλύπτουν τις συνηθέστερες εργασίες κατασκευής όλων των κατηγοριών δημοσίων έργων (οδοποιϊα, λιμενικά, υδραυλικά, σιδηροδρομικά έργα κλπ)

Υποστήριξη

Από 10/2/2007 μπορείτε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες από τη Δ/νση Πληροφορικής ΓΓΔΕ (τηλ. 213-1513901 ή 210-3226867).

Υποβολή παρατηρήσεων

Μπορείτε να υποβάλετε της παρατηρήσεις σας μέσω fax χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο ή να συμπληρώσετε τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής παρατηρήσεων .