03 Ιουν 2020
Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019 14:57

Πρόσκληση έτους 2019 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Διεύθυνση Οδικών Υποδομών

 

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για το έτος 2019 ΚΑΛΕΙ τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς / αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους της, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

         Μελέτες Οικονομικές (κατ. 3)

ΣτατικέςΜελέτες(κατ. 8)

Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές(κατ. 9)

Μελέτες ΣυγκοινωνιακώνΈργων(κατ. 10)

Μελέτες ΥδραυλικώνΈργων(κατ. 13)

Μελέτες Τοπογραφίας(κατ. 16)

Γεωλογικές Μελέτες (κατ. 20)

Γεωτεχνικές Μελέτες καιΈρευνες(κατ. 21)

Περιβαλλοντικές Μελέτες(κατ. 27),

να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης: Λ. Αλεξάνδρας 19, 11473, Αθήνα, εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr). (Πληροφορίες: Χατζηιωάννου Αφροδίτη, τηλ. επικοιν. 210 - 6450025)

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αποστολή επί αποδείξει, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα εξής:

Η αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου μελετητή/γραφείου μελετών που πρέπει να είναι σε ισχύ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα.

Πέραν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, στην παρούσα πρόσκληση, τίθενται οι ακόλουθες απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας ανά κατηγορία μελέτης, τις οποίες πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για την εγγραφή τους στους καταλόγους:

Κατηγορία Μελέτης

Παρόμοιες μελέτες τις οποίες θα πρέπει να έχουν εκπονήσει οι οικονομικοί φορείς την τελευταία δεκαετία (10)

Μελέτες Οικονομικές(κατ. 3)

μία μελέτη ανάλυσης κόστους – οφέλους ή μία χρηματοοικονομική μελέτη ή μία μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας, για οδικό έργο όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στις απαιτήσεις της κατηγορίας μελέτης (10)

Στατικές Μελέτες(κατ. 8)

Στατικές μελέτες γεφυρών, στις οποίες να περιλαμβάνονται τουλάχιστον μία προμελέτη και μία οριστική μελέτη γέφυρας ανοίγματος μεγαλύτερης των 30μ

Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές(κατ. 9)

Μία μελέτη ηλεκτροφωτισμού ή άρδευσης ανοικτής οδοποιίας (συμπεριλαμβανομένων των κυκλοφοριακών κόμβων) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κατηγορίας μελέτης (10)και

μια μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων Cut & Coverή σήραγγας μήκους τουλάχιστον 200μ.

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων(κατ. 10)

μία προμελέτη ή οριστική μελέτη αστικής οδού μήκους τουλάχιστον 1 χλμ.και

μία προμελέτη ή οριστική μελέτη υπεραστικής οδού μήκους τουλάχιστον 5 χλμ.και

μία προμελέτη ή οριστική μελέτη ισόπεδου κόμβου

Μελέτες Υδραυλικών Έργων(κατ. 13)

μία προμελέτη, ή μία οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης οδού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κατηγορίας μελέτης (10)

Μελέτες Τοπογραφίας(κατ. 16)

μία τοπογραφική αποτύπωση αστικής οδού μήκους τουλάχιστον 2 χλμ., ή υπεραστικής οδού μήκους τουλάχιστον 10 χλμ.

Γεωλογικές Μελέτες

(κατ. 20)

Μια οριστική γεωλογική μελέτη για οδικό έργο μήκους τουλάχιστον 5χλμ

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες(κατ. 21)

μία αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών και γεωτεχνικές μελέτες (χωματουργικών και τεχνικών έργων) για οδικό έργο μήκους τουλάχιστον   5χλμ

Περιβαλλοντικές Μελέτες   (κατ. 27)

Φάκελο ΠΠΠΑ, ή Φάκελο ΜΠΕ, ή Φάκελο Ανανέωσης ΑΕΠΟ, ή Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ για οδικό έργο μήκους τουλάχιστον   5χλμ

Για την απόδειξη των ανωτέρω απαιτήσεων ειδικής τεχνικής ικανότητας ανά κατηγορία μελέτης, απαιτείται η προσκόμιση (μαζί με την αίτηση, μέσα στον σφραγισμένο φάκελο) των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων ή των σχετικών βεβαιώσεων της αρμόδιας για την έγκριση της μελέτηςΥπηρεσίας.

Η χρονική διάρκεια της τελευταίας 10ετίας θα μετράται από την ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, με την προϋπόθεση ότι η σχετική σύμβαση θα έχει υπογραφεί μετά την 1-1-2006.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019 14:58