06 Ιουν 2020
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 12:21

Παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρείσδυσης (penetration test) σε πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  1. Παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρείσδυσης (penetrationtest) σε πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
    1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, έως εκατό (100) ανθρωποώρες, προς             τη Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών, σε εξειδικευμένα θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.
      1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα
      2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α΄147)

Το ακριβές αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα, τα παραδοτέα, η πληρωμή, καθώς και οι τεχνικές απαιτήσεις για τον ανάδοχο περιγράφονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ε.Ε. 2014ΣΕ57100008 της ΣΑΕ571

(Δαπάνες υλικοτεχνικής στήριξης και επιβλέψεις έργων Οδοποιίας)

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

20.000,00

ΦΠΑ

24%

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

24.800,00

CPV       

72225000-8 : Υπηρεσίες αξιολόγησης   και αναθεώρησης της   ποιοτικής

διασφάλισης των συστημάτων

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν:

α) 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,    σύμφωνα με το άρθρο 375 του v. 4412/2016.

β) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 350 του v. 4412/2016.

γ)   Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3%, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% (σύμφωνα με το ν. 4169/1961).

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Ο νόμιμος φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε στον Παπάγο), σε κλειστό φάκελο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07: 00 έως 14:30.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για το σύνολο του έργου.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24-04-2019, ημέραΤετάρτηκαι ώρα 14:30.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr