Παρασκεύη 14 2020
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020 14:11

Πρόσκληση έτους 2020 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν. 4412/2016 της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών

Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, για το έτος 2020

ΚΑΛΕΙ

τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς / αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους της, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:

Α. ΕΡΓΑ

 • Έργα Οικοδομικά
 • Έργα Υδραυλικά
 • Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά
 • Έργα Βιομηχανικά / Ενεργειακά
 • Έργα Πρασίνου
 • Έργα Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Οικονομικές Μελέτες (κατηγορία 3)
 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατηγορία 6)
 • Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατηγορία 7)
 • Στατικές Μελέτες (κατηγορία 8)
 • Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες (κατηγορία 9)
 • Κυκλοφοριακές Μελέτες (κατηγορία 10)
 • Ενεργειακές Μελέτες (κατηγορία 14)
 • Μελέτες Τοπογραφίας (κατηγορία 16)
 • Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (κατηγορία 21)
 • Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων

       Πρασίνου (κατηγορία 25)

 • Περιβαλλοντικές Μελέτες (κατηγορία 27)
 • Παροχή Υπηρεσίας Ενεργειακών Επιθεωρήσεων για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης  

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης: Βατάτζη 37, 11472, Αθήνα, εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.ggde.gr (Πληροφορίες: Λ. Καπετανάκης τηλ. επικοιν. 210 6427887).

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αποστολή επί αποδείξει, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.


Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα εξής:

Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα Α, η αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του ν. 3669/2008 (πρώην Νομαρχιακών Μητρώων), που πρέπει να είναι σε ισχύ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα.

Επιπροσθέτως για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων, δύναται να προσκομίζεται, προαιρετικά (μαζί με την αίτηση, μέσα στον σφραγισμένο φάκελο), πίνακας στον οποίο θα αναφέρονται συνοπτικά η στελέχωση, η εμπειρία και η τεχνική ικανότητα των επιχειρήσεων αυτών.

Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα Γ, η αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από τη Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και για τις τρεις κατηγορίες (κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού), που πρέπει να είναι σε ισχύ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα.

Επιπροσθέτως για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές απαιτείται η προσκόμιση (μαζί με την αίτηση, μέσα στον σφραγισμένο φάκελο) του κατάλογου ενεργειακών επιθεωρήσεων που έχουν διενεργήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), από τον οποίο προκύπτει ότι διαθέτουν εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων επιφάνειας άνω των 250 m², κυρίως του τριτογενούς τομέα, με πολύπλοκες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα Β, η αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου μελετητή / γραφείου μελετών, που πρέπει να είναι σε ισχύ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα.

Πέραν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, στην παρούσα πρόσκληση, τίθενται οι ακόλουθες απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας ανά κατηγορία μελέτης, τις οποίες πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για την εγγραφή τους στους καταλόγους:

Κατηγορία Μελέτης

Παρόμοιες μελέτες τις οποίες θα πρέπει να έχουν εκπονήσει οι οικονομικοί φορείς την τελευταία δωδεκαετία (12) από τη δημοσίευση της πρόσκλησης

Οικονομικές Μελέτες (κατ. 3)

Μία μελέτη ανάλυσης κόστους - οφέλους ή μία χρηματοοικονομική μελέτη ή μία μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας, για κτηριακό έργο    2.000 m².

Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατ. 6)

Μία μελέτη κτηριακού έργου συνολικού εμβαδού μεγαλύτερου των

1.000 η δύο μελέτες κτηριακών έργων εμβαδού μεγαλυτέρου των 600 εκάστη. Τα εκπονηθέντα στάδια μελετών θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα οριστική μελέτη η μελέτη εφαρμογής.

Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατ. 7)

Μία μελέτη ειδικού κτηρίου συνολικού εμβαδού μεγαλύτερου των 1.000 , η δύο μελέτες ειδικών κτηριακών έργων εμβαδού μεγαλυτέρου των 600 εκάστη, η μια διαμόρφωση αστικού υπαίθριου χώρου ελάχιστου εμβαδού 4.000 ή μία μελέτη πλατείας ελάχιστου εμβαδού 2.000 , ή μία μελέτη παραδοσιακού η διατηρητέου κτηρίου ελάχιστου εμβαδού 700 . Τα εκπονηθέντα στάδια μελετών θα πρέπει να περιλαμβάνουν οριστική μελέτη ή μελέτη εφαρμογής.

Στατικές Μελέτες (κατ. 8)

Μία μελέτη νέου κτηρίου συνολικού εμβαδού ανωδομής μεγαλυτέρου των 1.000m² ή μια μελέτη ενίσχυσης υφισταμένου διωρόφου κτηρίου 500m² με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μια μελέτη ενίσχυσης υφισταμένου διωρόφου κτηρίου 500m² από φέρουσα τοιχοποιία. Τα εκπονηθέντα στάδια μελετών θα πρέπει να περιλαμβάνουν οριστική μελέτη ή μελέτη εφαρμογής.

Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες    (κατ. 9)

Μία μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων κτηρίου συνολικού εμβαδού μεγαλύτερου των 1.000 m² η δύο μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων κτηρίων εμβαδού μεγαλυτέρου των 600 m² εκάστη. Τα εκπονηθέντα στάδια μελετών θα πρέπει να περιλαμβάνουν οριστική μελέτη ή μελέτη εφαρμογής.

Κυκλοφοριακές Μελέτες 
(κατ. 10)

Μία πλήρη κυκλοφοριακή μελέτη για αδειοδότηση στεγασμένου χώρου στάθμευσης τουλάχιστον 50 θέσεων ή μία μελέτη κυκλοφοριακών συνδέσεων.

Ενεργειακές Μελέτες (κατ. 14)

Μία μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου συνολικού εμβαδού μεγαλυτέρου των 1.000m² ή/και την ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ισχύος τουλάχιστον 20kW ή δύο μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση δύο κτηρίων συνολικού εμβαδού μεγαλυτέρου των 600m² έκαστo ή/και την ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τουλάχιστον 10kW για το κάθε κτίριο.

Μελέτες Τοπογραφίας (κατ. 16)

Μία μελέτη τοπογραφίας σε έκταση 5.000 m² με αποτύπωση υφισταμένων κτηρίων εμβαδού 500 m² ή μία μελέτη κτηματογράφησης.

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (κατ. 21)

Μία γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την ανέγερση κτηρίου συνολικού εμβαδού μεγαλυτέρου των 1.000 m² η δύο γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για την ανέγερση κτηρίων εμβαδού μεγαλυτέρου των 600 m² εκάστη.

Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου (κατ. 25)

Μία μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης και έργων για έκταση μεγαλύτερη των 20 στρεμμάτων.

Περιβαλλοντικές Μελέτες      (κατ. 27)

Φάκελο ΠΠΠΑ, ή Φάκελο ΜΠΕ, ή Φάκελο Ανανέωσης ΑΕΠΟ, ή Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ για έργα της «Ομάδας 6 - Υποομάδα: Έργα αστικής ανάπλασης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής», Υποκατηγορίας Α1 ή Α2, σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ της Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/11-8-2016 (ΦΕΚ 2471 Β’).

Για την απόδειξη των ανωτέρω απαιτήσεων ειδικής τεχνικής ικανότητας ανά κατηγορία μελέτης, απαιτείται η προσκόμιση (μαζί με την αίτηση, μέσα στον σφραγισμένο φάκελο) των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων ή των σχετικών βεβαιώσεων της αρμόδιας για την έγκριση της μελέτης Υπηρεσίας ή του εργοδότη.

Η χρονική διάρκεια της τελευταίας 12ετίας θα μετράται από την έγκριση της μελέτης.