Πέμπτη 30 Μαι 2024
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020 14:42

Πρόσκληση έτους 2020 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για το έτος 2020

ΚΑΛΕΙ

τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς / αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους της, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

(3) Μελέτες Οικονομικές

  1. (7)Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
  2. (8)Στατικές Μελέτες
  3. (9)Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές
  4. (10)Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
  5. (11)Μελέτες Λιμενικών Έργων
  6. (13)Μελέτες Υδραυλικών Έργων
  7. (14)Ενεργειακές μελέτες
  8. (20)Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές
  9. (21)Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

(16) Μελέτες Τοπογραφίας

(23) Γεωργικές Μελέτες

(25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης: Φαναριωτών 9, 11471, Αθήνα, εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr). (Πληροφορίες:Μπουτοπούλου Στ., τηλ. επικοιν. 210 6423076)

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αποστολή επί αποδείξει, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα εξής:

ΠΡΟΣ:

ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / Γ.Γ.Υ. / ΥΠ.Υ.ΜΕ.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

«για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016»

Η αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου μελετητή/γραφείου μελετών που πρέπει να είναι σε ισχύ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα.

Πέραν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, στην παρούσα πρόσκληση, τίθενται οι ακόλουθες απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας ανά κατηγορία μελέτης, τις οποίες πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για την εγγραφή τους στους καταλόγους:

Κατηγορία Μελέτης

Παρόμοιες μελέτες τις οποίες θα πρέπει να έχουν εκπονήσει οι οικονομικοί φορείς την τελευταία δωδεκαετία (12)

από τη δημοσίευση της πρόσκλησης

(3) Μελέτες Οικονομικές

μία μελέτη ανάλυσης κόστους – οφέλους ή μία χρηματοοικονομική μελέτη ή μία μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας, για αντιπλημμυρικό ή αρδευτικό έργο ή φράγμα όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στις απαιτήσεις της κατηγορίας μελέτης (13)

(7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές

Μελέτες

μία οριστική μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου επιφάνειας έκτασης τουλάχιστον 4000 τ.μ.  

(8) Στατικές Μελέτες

μία προμελέτη ή οριστική μελέτη γέφυρας ανοίγματος τουλάχιστον 15,0 μ.

(9) Μελέτες Μηχανολογικές –

Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές

-    ή μία προμελέτη ή οριστική μελέτη θυροφράγματος επιφάνειας τουλάχιστον 100 τ.μ., ή

-    ή μία προμελέτη ή οριστική Μελέτη Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίου παροχής 1500 κ.μ./ ώρα  

(10) Μελέτες Συγκοινωνιακών

Έργων

μία προμελέτη ή οριστική μελέτη οδού μήκους τουλάχιστον 2 χλμ.

(11) Μελέτες Λιμενικών Έργων

μία προμελέτη ή μία οριστική μελέτη προσήνεμου μώλου μήκους κυρίου τμήματος τουλάχιστον 50μ.

(13) Μελέτες Υδραυλικών Έργων

-    ή μία προμελέτη, ή μία οριστική μελέτη, ή τεύχη δημοπράτησης, ή επικαιροποίηση προμελέτης/οριστικής μελέτης/τευχών δημοπράτησης, διευθέτησης ρέματος σε συνεχές μήκος μεγαλύτερο ή ίσο του ενάμιση (1,5) χιλιόμετρου και με ελάχιστη παροχή σχεδιασμού εκατόν πενήντα (150) κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο (κ.μ./δλ) στην εκβολή, ή

-    ή μία προμελέτη, ή μία οριστική μελέτη, ή τεύχη δημοπράτησης, ή επικαιροποίηση προμελέτης/οριστικής μελέτης/τευχών δημοπράτησης, Αρδευτικών – Αποστραγγιστικών έργων έκτασης κατ΄ ελάχιστο 20.000 στρ., ή

-    ή μία προμελέτη, ή μία οριστική μελέτη, ή τεύχη δημοπράτησης, ή επικαιροποίηση προμελέτης/οριστικής μελέτης/τευχών δημοπράτησης, Φράγματος ύψους τουλάχιστον 20 μ. μετρούμενου από τη στάθμη θεμελίωσης.

(14) Ενεργειακές μελέτες

μία μελέτη για μικρό Υ/Η έργο 50 kW ή μία μελέτη γεωθερμίας

(16) Μελέτες Τοπογραφίας

μία μελέτη κτηματογράφησης για αντιπλημμυρικό ή αρδευτικό έργο ή φράγμα, έκτασης τουλάχιστον 500 στρέμματα.

(20) Μελέτες και Έρευνες

Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και

Γεωφυσικές

μία μελέτη γεωλογικής χαρτογράφησης επιφάνειας (τουλάχιστον 3 τ. χλμ) για αντιπλημμυρικό ή αρδευτικό έργο ή φράγμα,.

(21) Γεωτεχνικές Μελέτες και

Έρευνες

μία γεωτεχνική μελέτη για αντιπλημμυρικό ή αρδευτικό έργο ή φράγμα όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω στις απαιτήσεις της κατηγορίας μελέτης

(13)  

(23) Γεωργικές Μελέτες

μία γεωργική μελέτη για αρδευτικό έργο, για έκταση τουλάχιστον 5000 στρέμματα

(25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

μία μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου για αντιπλημμυρικό ή αρδευτικό έργο ή φράγμα.

(27) Περιβαλλοντικές Μελέτες

Ή Φάκελο ΠΠΠΑ, ή Φάκελο ΜΠΕ, ή Φάκελο Ανανέωσης ΑΕΠΟ, ή Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ για έργο της «Ομάδας 2: Υδραυλικά Έργα», Υποκατηγορίας Α1 ή Α2, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Υ.Α.

ΔΙΠΑ/οικ.37674/11-8-2016 (ΦΕΚ 2471 Β’)

Για την απόδειξη των ανωτέρω απαιτήσεων ειδικής τεχνικής ικανότητας ανά κατηγορία μελέτης, απαιτείται η προσκόμιση (μαζί με την αίτηση, μέσα στον σφραγισμένο φάκελο) των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων ή των σχετικών βεβαιώσεων της αρμόδιας για την έγκριση της μελέτης Υπηρεσίας.

Η χρονική διάρκεια της τελευταίας 12ετίας θα μετράται από την έγκριση της μελέτης.