Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 12:02

Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια εντύπου «Έκθεση Ελέγχου Καυσαερίων» .

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Αντικείμενο Προμήθειας/ Παροχής Υπηρεσιών

400 μπλοκ «Έκθεση Ελέγχου Καυσαερίων» ως εξής:

α)κάθε μπλοκ θα αποτελείται από πενήντα (50) τριπλά φύλλα διαστάσεων 30Χ20 εκατοστά, λευκού, ροζ και κίτρινου χρώματος.

β)τα αναφερόμενα στοιχεία στο πρώτο λευκό φύλλο,θα πρέπει να εμφανίζονται και στα δύο επόμενα φύλλα (ροζ και κίτρινο) χωρίς καρμπόν.

γ)θα υπάρχει αρίθμηση για κάθε τριπλό φύλλο με πενταψήφιο αύξοντα αριθμό που θα ξεκινάει από 25001 και θα αναγράφεται στο άνω δεξιό τμήμα του φύλλου.

           Πριν τη μαζική παραγωγή των εντύπων ο     προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τελικό δοκίμιο για έγκριση.

CPV

22110000-4 (τυπωμένα βιβλία)

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

1.129,03€

Φ.Π.Α. 24%

   270,97€

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.400,00€

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 1039 203, Λογαριασμός 2410989899 « Αγορές λοιπών αγαθών », οικονομικού έτους 2020

Διαδικασία ανάθεσης

Κριτήριο Ανάθεσης

Δικαιολογητικά για

την ανάθεση και την

εξόφληση

Απευθείας Ανάθεση

Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
    1. Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.
    2. 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).

Κρατήσεις

 

Δημοσιότητα

α) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr

β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής   www.yme.gr και www.ggde.gr