Τρίτη 14 Ιουλ 2020
Δευτέρα, 04 Μαΐου 2020 15:10

Διάθεση εκατό (100) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεχνική υποστήριξη αυτών, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διάθεση ενενήντα (90) ασπρόμαυρων και δέκα (10) έγχρωμων φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεχνική υποστήριξη αυτών.

Το αντικείμενο του έργου θα περιγραφεί αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ε.Φ. 1039 501, ΑΛΕ: 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής

Τιμή ανά σελίδα παραγόμενου αντιγράφου, (ασπρόμαυρου -έγχρωμου ) για το σύνολο των μηχανημάτων).

Το κόστος αντιγράφου ανά σελίδα παραγωγής θα συμπεριλαμβάνει το κόστος της διάθεσης ενενήντα (90) ασπρόμαυρων και δέκα (10) έγχρωμων   φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεχνική υποστήριξη αυτών.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

60.000,00 €

Φ.Π.Α. 24%

14.400,00 €

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

74.400,00 €

CPVS

  1. 79521000-2 Φωτοαντιγραφικές υπηρεσίες
  2. 66114000-2 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης
  3. 50313100-3Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δώδεκα μήνες (12) μήνες από τη θέση σε ισχύ της σχετικής σύμβασης  ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού.

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr