Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 06 Μαΐου 2020 16:51

Επιλογή Αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τη Διυπουργική Επιτροπή για την υλοποίηση του Έργου Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στην Ελληνική Επικράτεια

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τη Διυπουργική Επιτροπή για την υλοποίηση του Έργου: «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στην Ελληνική Επικράτεια».

Το αντικείμενο του έργου θα περιγραφεί αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 1039-203 και Α.Λ.Ε.: 2420989001 (Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες)

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

60.000,00€

Φ.Π.Α. 24%

14.400,00€

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

74.400,00€

CPV       

79411000 - (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής    διαχείρισης).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης   προσφορά, βάσει τιμής.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.