Δευτέρα 27 2021
Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 10:20

Πρωτογενές Αίτημα ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ-ΚΣΕΣΠ στη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου: «Εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων , με Σ.Δ.Ι.Τ.»

Aναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ειδική   Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ Κ.Σ.Ε.Σ.Π.)

Αντικείμενο

Προκειμένου η ΕΥΔΕ / Κ.Σ.Ε.Σ.Π. να προβεί στη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου: «Εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, με Σ.Δ.Ι.Τ.», κρίνεται αναγκαία για την υποβοήθησή της, η ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την επιχειρησιακή υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη σύνταξη και υποβολή της Αίτησης Υπαγωγής του Έργου ως Σ.Δ.Ι.Τ. στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη διαγωνιστική διαδικασία ΣΔΙΤ ήτοι, την υποστήριξη της κατάρτισης τευχών δημοπράτησης, της επιλογής Αναδόχου και της υπογραφής της σύμβασης ΣΔΙΤ σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Η διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών του θέματος θα υλοποιηθεί με εφαρμογή της παραγράφου 2, του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016.

Κωδικός CPV

71311210-6 - Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα αυτοκινητοδρόμων

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ

Κατά μέγιστο 139.000,00 €

Φ.Π.Α. 24%

Κατά μέγιστο 33.360,00 €

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

Κατά μέγιστο 172.360,00 €

Χρηματοδότηση

2017 ΣΕ 07100027 ΣΑΕ 071

Διαδικασία Ανάθεσης

Κριτήριο Ανάθεσης

Ανάθεση με προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελιδα της αναθέτουσας αρχής.

Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π.

Δικαιολογητικά για ανάθεση και την πληρωμή

  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
  2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου,

σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

Επίσης διενεργείται κράτηση σε ποσοστό:

α) 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204) και

β) 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204).

Κανόνες Δημοσιότητας

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής   www.yme.gr και www.ggde.gr και β) στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr                    

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 10:20