25 2021
Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 09:44

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε στον Παπάγο και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)»

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

1039 501

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός, Λογαριασμός: 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

20.000,00

Φ.Π.Α.       24%    

4.800,00

ΜΕ Φ.Π.Α.

24.800,00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απευθείας Ανάθεση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Άρθρο 118 του ν.4412/2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα και
  2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου,

      σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147).

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1.Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013    (Α’ 167), όπως ισχύει.

2. 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204).

3. 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν.4412/2016 (Α’ 204).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης.

CPV

71314300-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

α) Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής

www.yme. gr και www.ggde.gr και

β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr