20 Οκτ 2021
Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021 12:02

Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια και εκτύπωση αδειών διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, έτους 2022

Aναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο

Στο πλαίσιο των Συμφωνιών και Πρωτοκόλλων Διεθνών Οδικών Μεταφορών, μεταξύ της Ελλάδας και τρίτων χωρών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, χορηγεί τις καθορισμένες, ετησίως, ποσοστώσεις των αδειών για διμερείς και transit μεταφορές, σε τακτό χρονικό διάστημα (πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου εκάστου έτους), ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διενέργεια των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Επίσης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στο σύστημα πολυμερών ποσοστώσεων οδικών εμπορευματικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ), χορηγεί τα βιβλία δρομολογίων της ΕΔΥΜ σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα υποδείγματα.

Επισυνάπτεται τεχνικό παράρτημα.

Κωδικός CPV

30197645-9 Κάρτες εκτύπωσης, 22110000-4 τυπωμένα βιβλία

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.

7.900,00€  

Φ.Π.Α. 24%

1.896,00€                    

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.

9.796,00€

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός,

Ε.Φ. 1039 203, ΑΛΕ:2410989899 «Αγορές λοιπών αγαθών»

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Υποβολή προσφοράς

Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής

Δικαιολογητικά για ανάθεση και πληρωμή

  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
  2. Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου. σύμφωνα με το ν.

         4412/2016 (Α’ 204), όπως ισχύει.

Κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

Επίσης διενεργείται κράτηση σε ποσοστό:

α) 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204) και

β) 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204).

Κανόνες Δημοσιότητας

α) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr

β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής   www.yme.gr και www.ggde.gr