25 2021
Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021 12:06

Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου

Aναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο

Παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Κωδικός CPV

79132000-8  (Υπηρεσίες πιστοποίησης)

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ

20.000,00€

Φ.Π.Α. 24%

4.800,00€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

24.800,00€

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 1039 203, Α.Λ.Ε.: 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες».

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

Υποβολή προσφοράς

Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δικαιολογητικά για ανάθεση και την πληρωμή

  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα και
  2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου,

σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

Επίσης διενεργείται κράτηση σε ποσοστό:

α) 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204) και

β) 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204).

Κανόνες Δημοσιότητας

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr   και β) στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr