25 2021
Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 15:23

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην  παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου,σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:

Aναθέτουσα Αρχή

 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο 

Παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Κωδικός CPV

79132000-8   (Υπηρεσίες πιστοποίησης)

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ

20.000,00€

Φ.Π.Α. 24%

  4.800,00€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

 24.800,00€

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 1039 203, Α.Λ.Ε.: 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες».

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφερότερη από οικονομικής  άποψης  προσφορά, βάσει τιμής.

Υποβολή προσφοράς

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο 206 της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του  ΥΠ.Υ.ΜΕ. (Αναστάσεως 2, Παπάγου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από 08:00΄  έως και 14:30΄.

Καταληκτική ημερομηνία

Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021 και ώρα μέχρι 14:30΄.

Δικαιολογητικά για ανάθεση και την πληρωμή

  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα και
  2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου,

σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

Επίσης διενεργείται κράτηση σε ποσοστό:

α) 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204) και

β) 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204).

Κανόνες Δημοσιότητας

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής  www.yme.gr και www.ggde.gr  και β) στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr                     

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 15:30