25 2021
Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 15:37

Πρωτογενές αίτημα για την παροχή Υπηρεσιών Λογιστικού και Διαχειριστικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, που θα διενεργηθεί από τον ελεγκτικό οίκο EYRéviseursd'EntreprisesSRL για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τη συμμόρφωση των διατάξεων της συμφωνίας επιχορήγησης και την ορθή χρήση των κοινοτικών κονδυλίων, σύμφωνα με τους κανόνες της συμφωνίας χρηματοδότησης (HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0032,) που έλαβε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το ταμείο AMIF της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προμήθεια και επισκευή ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

Aναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο  

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος συνοψίζονται στα εξής:

  1. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου που αφορά στις εσωτερικές διαδικασίες που ισχύουν στο Υπουργείο (νομικό καθεστώς, στελέχωση, έλεγχος δαπανών, λογιστικό σύστημα, κόστος προσωπικού).
  2. Παροχή εγγράφων που αφορούν στο έργο « Προμήθεια καινούργιων ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container, επισκευή υπαρχόντων στις αποθήκες Ασπροπύργου, για την προσωρινή στέγαση προσφύγων – υπηκόων τρίτων χωρών και κάλυψη εξόδων μετακίνησης των οικίσκων» που πραγματοποιήθηκε από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.

Η μεταφορά των στοιχείων θα γίνει ψηφιακά μέσω ασφαλούς πλατφόρμας, στην οποία θα δοθεί πρόσβαση από τους ελεγκτές και κατά τη διάρκεια του ελέγχου θα λάβουν χώρα διαδικτυακές συνεδρίες. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι η αγγλική.

Η διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται σε πέντε (5 μήνες) και τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, με τις εξής τμηματικές προθεσμίες:

α) Εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα γνωστοποιήσει στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. τα στοιχεία του εκπροσώπου της εταιρείας και τυχόν αντικαταστάτη του, ο οποίος θα πραγματοποιήσει τις διαδικτυακές συνεδρίες με τον ελεγκτικό οίκο EYRéviseursd'EntreprisesSRL, ώστε να του επιτραπεί η πρόσβαση στην ασφαλή πλατφόρμα για την πραγματοποίηση των απομακρυσμένων συναντήσεων.

β) Εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα υποβάλει στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε. και στον ελεγκτικό οίκο EYRéviseursd'EntreprisesSRL το ερωτηματολόγιο που αφορά στις εσωτερικές διαδικασίες που ισχύουν στο Υπουργείο (νομικό καθεστώς, στελέχωση, έλεγχος δαπανών, λογιστικό σύστημα, κόστος προσωπικού).

γ) Εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου από τον ελεγκτικό οίκο EYRéviseursd'EntreprisesSRL, ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τις διαδικτυακές συνεδρίες παρέχοντας όλα τα στοιχεία που θα ζητηθούν από τους ελεγκτές σχετικών με το έργο « Προμήθεια καινούργιων ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων τύπου container, επισκευή υπαρχόντων στις αποθήκες Ασπροπύργου, για την προσωρινή στέγαση προσφύγων – υπηκόων τρίτων χωρών και κάλυψη εξόδων μετακίνησης των οικίσκων» που πραγματοποιήθηκε από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. και θα ζητηθούν από τους ελεγκτές. Για κάθε διαδικτυακή συνεδρία και μεταφορά στοιχείων θα συντάσσεται έκθεση που θα υποβάλλεται στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα υποβληθεί στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. συνοπτική έκθεση πορισμάτων και συστάσεων του ελεγκτικού οίκου.

 

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός

Ε.Φ. 1039 202, Α.Λ.Ε.: 2420989001 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ

20.000,00€

Φ.Π.Α. 24%

4.800,00€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

24.800,00€

CPV       

79210000-9 ( Υπηρεσίες Λογιστικού και Διαχειριστικού Ελέγχου).

Κριτήριο Ανάθεσης

άρθρο 118 του ν.4412/2016

Υποβολή προσφοράς

Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντας

Δικαιολογητικά για ανάθεση και την πληρωμή

  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα και
  2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου,

σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

Επίσης διενεργείται κράτηση σε ποσοστό:

α) 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204) και

β) 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204).

Κανόνες Δημοσιότητας

α) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr

β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής   www.yme.gr και www.ggde.gr