04 Δεκ 2022
Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022 11:59

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση (service) και προμήθεια ανταλλακτικών του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ 6729

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αντικείμενο

Συντήρηση (service) και προμήθεια ανταλλακτικών του Υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ 6729.

Αναλυτικά:

Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

  • Λάδι 10W 40 1L (4L).
  • Φίλτρο αέρος XSARA.
  • Φίλτρο σκόνης XSARA
  • Μπουλ λεβιέ XSARA II
  • Φίλτρο βενζίνης
  • Μπουζί
  • Φανός πινακίδας.

Β. Εργασίες

  • Συντήρηση (KM.

ΤΜΗΜΑ Α΄

 

Κωδικός CPV

CPV: 34330000-9 (Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα).

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.

150,00€.

Χρηματοδότηση

Τακτικός   Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022,

Ε.Φ. 1039 203, Α.Λ.Ε. 2410204001 «Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς».

ΤΜΗΜΑ Β΄

 

Κωδικός CPV

CPV: 50110000-9 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού).

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.

70,00 €.

Χρηματοδότηση

Τακτικός   Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022,

Ε.Φ. 1039 203, Α.Λ.Ε.2420302001 «Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων».

ΤΜΗΜΑ Α + ΤΜΗΜΑ Β

 

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.

220,00 €.

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το ν. 4412/2016.

Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για το σύνολο της προμήθειας και των εργασιών, από έναν (1) ανάδοχο.

Δικαιολογητικά

Φορολογική Ενημερότητα και Ασφαλιστική Ενημερότητα, σύμφωνα με το ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Υποβολή προσφοράς

Η προσφορά θα συνοδεύεται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβληθεί στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου), στο ισόγειο, σε κλειστό φάκελο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από 07:00΄ έως και 14:30΄.

Καταληκτική Ημερομηνία

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022.

Κρατήσεις

Τον ανάδοχο βαρύνει:

Φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

Δημοσιότητα

  1. Το παρόν θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr) και
  2. Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής και .