29 Ιαν 2023
Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2022 13:10

Πρωτογενές Αίτημα Παροχής Σύμφωνης Γνώμης για την Ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης & Καθημερινής Τεχνικής Υποστήριξης του δικτύου δεδομένων και των υπαλλήλων – χρηστών της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ και των 2 συστεγαζόμενων Υπηρεσιών του Υπουργείου

 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (Ε.Υ.Δ.Ε.

Κ.Σ.Ε.Σ.Π.)

Αντικείμενο:

Σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (με βάση το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4782/2021 και ισχύει) Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης & Καθημερινής Τεχνικής Υποστήριξης του δικτύου δεδομένων και των υπαλλήλων - χρηστών της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π. και των δύο (2) συστεγαζόμενων Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Κωδικός CPV :

72315000-6 (Υπηρεσίες Διαχείρισης Δικτύων Δεδομένων και Υπηρεσίες

Υποστήριξης)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.:

Έως του ποσού 6.000,00 €.

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.:

Έως του ποσού 7.440,00 €.

Χρηματοδότηση:

Π.Δ.Ε., Σ.Α.Ε. 074/2, Ε.Ε. 2018ΣΕ07420004.

Διαδικασία Ανάθεσης: Κριτήριο Ανάθεσης:

Απευθείας Ανάθεση.

Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών:

Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π.

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και την πληρωμή:

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Κρατήσεις:

Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει. Επίσης διενεργείται κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το ν. 4912/2022 ( Α’ 59), η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.

Κανόνες

Δημοσιότητας:

1.- Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr και

2.- Στους διαδικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr   και www.ggde.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2022 13:10