07 Ιουν 2023
Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023 09:37

Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, για το έτος 2023

Aναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αντικείμενο

Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, για κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το έτος 2023.

Κωδικός CPV

64121000-0 (Υπηρεσίες ιδιωτικών   ταχυδρομικών  γραφείων   πολλαπλής φύσης).

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.

30.000,00 €..  

Φ.Π.Α. 24%

7.200,00 €.                    

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.

37.200,00 €.

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 1039 501, Α.Λ.Ε.: 2420103001 (Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση.

Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

Υποβολή προσφοράς

Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Δικαιολογητικά για ανάθεση και πληρωμή

  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
  2. Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 204), όπως ισχύει.
  3. Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.
  4. Κράτηση 0,1%, σύμφωνα με το ν. 4912/2022( Α’ 59), επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.

Κρατήσεις

 

Κανόνες Δημοσιότητας

α) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), www.eprocurement.gov.gr και

β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής   www.yme.gr και www.ggde.gr