Τρίτη 28 Μαρ 2023
Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2023 13:55

Πρόσκληση για επισκευή των φωτιστικών σωμάτων και αντικατάσταση λαμπτήρων, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 10191 - Παπάγου

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

1039 501.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός    Προϋπολογισμός,  Λογαριασμός: 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

3.968,80 €.  

Φ.Π.Α.       24%    

   952,51 €.  

ΜΕ Φ.Π.Α.

4.921,31 €.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Επισκευή των φωτιστικών σωμάτων στην οροφή του αμφιθεάτρου, καθώς και την αντικατάσταση των λαμπτήρων, από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργείο, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,10191 - Παπάγου.

Συγκεκριμένα απαιτούνται:

Α) Υλικά

1) 120 Λαμπτήρες LED 1,50m 22W/84

2) 40 Λαμπτήρες LED 1,20m 16W/84

3) 280 Ντουϊ T8 LED

4) 280 Στηρίγματα T8 LED

5) 100 μέτρα καλώδιο συνδέσεων 2x0,75

Β) Εργαλεία

Μηχάνημα αναβατόριο για 8 μέτρα ύψος.

Ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών είναι 5 εργάσιμες ημέρες.

Τέλος επισημαίνεται ότι οι λαμπτήρες θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές, της υπ’ αριθμ. 14900/2021 Απόφασης (Β’ 466) «Έγκριση σχεδίου δράσης για τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις».

• Θα πρέπει να έχουν φωτεινή απόδοση μεγαλύτερη από την ελάχιστη απόδοση της ενεργειακής τάξης Α.

• Δεν θα πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής μικρότερη από 20.000h.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απευθείας Ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα και
  2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου,

σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147).

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013    (Α’ 167), όπως ισχύει.

2.0,1% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το ν. 4912/2022( Α’ 59). η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.

CPV

31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες.

44321000-6 Καλώδια.

42416120-2 Αναβατόρια φορτίων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα συνοδεύεται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβληθεί σε κλειστό φάκελο στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με., Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 - Παπάγου, Ισόγειο, Γρ. 006, και ώρες: από 07:00΄ έως και 14:30΄, έως και την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

α) Στους δικτυακούς τόπους της   Αναθέτουσας  Αρχής www.yme. gr και www.ggde.gr και

β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr.