Τρίτη 28 Μαρ 2023
Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2023 14:10

Πρόσβαση στην τράπεζα νομικών πληροφοριών: α) & β) , για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής, νομικής και διοικητικής πληροφόρησης και αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων των Νομικών Συμβούλων του Υπ.Υ.Με.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

1039 101

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός, Α.Λ.Ε.: 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Α) 4.750,00 €       Β) 860,00€=5.610,00€

Φ.Π.Α. 24%

Α) 1.140,00 €       Β)  206,40€=1.346,40 € Φ.Π.Α

ΜΕ Φ.Π.Α.

Α) 5.890,00 €       Β) 1.066,40€= 6.956,40 € ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α              .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παροχή υπηρεσιών συνδρομής σε βάση δεδομένων   ηλεκτρονικής, νομικής πληροφόρησης κατά το έτος 2023 :

ΤΜΗΜΑ Α) με δικαίωμα χρήσης εξακοσίων (600) ωρών και χορήγηση (9) πρόσθετων κωδικών πρόσβασης και ενός (1) κωδικού με την εγγραφή, σύνολο δέκα (10) κωδικοί, «NOMOS, https://lawdb.intrasoftnet.com/».

ΤΜΗΜΑ Β) με δικαίωμα χρήσης εκατόν είκοσι (120) ωρών και χορήγηση τεσσάρων (4) κωδικών πρόσβασης, με τέλος εγγραφής, προς κάλυψη αναγκών και αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων των Νομικών Συμβούλων του Υπ.Υ.Με. “sakκoulas-online.gr, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 & 120 του ν. 4412/2016 (Α’ 117), ένας ανάδοχος ανά Τμήμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
  2. Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου,

σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147).

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1.Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013     (Α’ 167), όπως ισχύει.

2.0,1% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το ν. 4912/2022( Α’ 59). η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2023 εκτός και αν οι ώρες χρήσης εξαντληθούν νωρίτερα όπου λύεται αζημίως για το δημόσιο.

CPV

72320000-4 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

α) Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής

   www.yme. gr και www.ggde.gr και

β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr.