Τρίτη 28 Μαρ 2023
Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2023 14:18

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του τοπικού δικτύου & των εκτυπωτών της Ε.Υ.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων, για τα έτη 2023 & 2024

Αναθέτουσα Αρχή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Α.Φ.Μ.

090310533 (Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ)

Περιγραφή Αντικειμένου

Παροχή υπηρεσιών (εργασίες και υλικά) τεχνικής υποστήριξης και        συντήρησης των υπηρεσιακών ηλεκτρονικών υπολογιστών (σταθερών και φορητών), του τοπικού δικτύου και των εκτυπωτών της Υπηρεσίας για τα έτη 2023 & 2024, προκειμένου να υπάρχει ομαλή και εύρυθμη λειτουργία αυτής. Ενδεικτικά η παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει       τεχνική υποστήριξη και συντήρηση:

α) του εγκατεστημένου εξοπλισμού-υλικού Η/Υ (hardware), όπως η              αποξήλωση και η εγκατάσταση - διαμόρφωση νέου εξοπλισμού/          ανταλλακτικών, σε αντικατάσταση εκείνου που υπέστη αστοχία κ.λ.π.

β) των λειτουργικών συστημάτων και λοιπού λογισμικού Η/Υ (software), όπως διάγνωση προβλήματος/αιτία δυσλειτουργίας, διαμόρφωση –ρύθμιση - εγκατάσταση λογισμικού, αναβαθμίσεις λογισμικού,          εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης κ.λ.π.

γ) των δικτυακών συνδέσεων του τοπικού δικτύου Η/Υ και των εκτυπωτών της Υπηρεσίας.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση των απαιτούμενων προς παροχή υπηρεσιών με την            προϋπολογισθείσα από την Αναθέτουσα Αρχή τιμή μονάδας για κάθε μία από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των απαιτούμενων              υπηρεσιών.

Είδος Διαδικασίας

Απευθείας Ανάθεση, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, όπως έχει                τροποποιηθεί και ισχύει.

Κριτήριο Κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.    Ήτοι, η σύμβαση θα ανατεθεί στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών μονάδας για το            σύνολο των υπηρεσιών της συνημμένης αναλυτικής κατάστασης.

CPV

50300000-8 «Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για              προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και                  οπτικοακουστικό εξοπλισμό».

72710000-0 «Υπηρεσίες τοπικού δικτύου».

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.

5.000,00 €.

Η προς σύναψη σύμβαση αφορά τη διετία 2023-2024 και θα είναι                συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των #5.000,00 €#, πλέον Φ.Π.Α. Σε              περίπτωση που το ανωτέρω ποσό εξαντληθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2024, η σύμβαση που θα συναφθεί λύεται αζημίως για το Υπουργείο          Υποδομών και Μεταφορών.

Φ.Π.Α. 24%

1.200,00 €.

Συνολικός Προϋπολογισμός

6.200,00 €.

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και            Μεταφορών - Ε.Ε. 2018ΣΕ07420005 της Σ.Α.Ε. 074/2 ή όποιο άλλο        ενάριθμο    δημιουργηθεί για τις λειτουργικές δαπάνες της Ε.Υ.Δ.Ε.              Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων το αντικαταστήσει νόμιμα.

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και πληρωμή

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, σύμφωνα με τον ν.4412/2016 (Α’147).

Κρατήσεις

Τον Ανάδοχο βαρύνουν:

1.  Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύει.

2.  Κράτηση 0,1% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το ν. 4912/2022 (Α' 59), η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

Επίσης ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη κράτηση, φόρο, τέλος, τα οποία ενδεχομένως ισχύουν κατά την ημέρα πληρωμής.

Διάρκεια Συμφωνητικού

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται από την         ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ #5.000,00 €#, πλέον Φ.Π.Α. 24%, σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα της 31ης-12-2024.

Εκτέλεση των προς παροχή        υπηρεσιών (εργασίες και υλικά)

Η εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών (εργασίες και υλικά) θα          πραγματοποιείται μετά από γραπτή ή προφορική ενημέρωση του              Αναδόχου από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.)                        Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων, σε ημέρα και ώρα που θα συμφωνείται από κοινού, εντός του ωραρίου λειτουργίας της                    Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η εκτέλεση των παρεχόμενων            υπηρεσιών θα πραγματοποιείται άμεσα και αυθημερόν, εντός του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας. Για τον λόγο αυτόν αποδεκτές θα είναι οι προσφορές από οικονομικούς φορείς που έχουν έδρα ή                υποκατάστημα στην Πάτρα.

Η μη ανταπόκριση του Αναδόχου σε κλήση της Υπηρεσίας για παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

Οι υπηρεσίες (εργασίες και υλικά) θα παρασχεθούν στη διεύθυνση της        Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ, 262 26 - Πάτρα, 3ος όροφος.

Υποβολή προσφοράς

Η προσφορά θα συνοδεύεται από επιστολή κατάθεσης και θα        υποβληθεί σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο της Ε.Υ.Δ.Ε.          Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων, στη ταχυδρομική          διεύθυνση Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ, 26226 Πάτρα, 3ος όροφος, και ώρες από 09:00 έως 14:00, έως και τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023.

Κανόνες Δημοσιότητας

Το παρόν θα αναρτηθεί :

  1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, και
  2. Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής (www.yme.grκαι www.ggde.gr).
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2023 14:21