Τρίτη 06 Ιουν 2023
Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2023 11:02

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ 8392

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αντικείμενο

Συντήρηση του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΥ 8392.

Αναλυτικά:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:

1.  Μπαταρία.

2.  Λάδια 5/40

3.  Πρόσθετο λαδιών.

4.  Φίλτρο αέρος.

5.  Τακάκια εμπρός φρένων.

6.  Φίλτρο αέρος.

7.  Φίλτρο καμπίνας.

8.  Αισθητήρας λάμδα.

9.  Δίσκοι φρένων εμπρός.

10.      Βαλβολίνες.

11.      Υαλοκαθαριστήρες.  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1.  Αλλαγή δίσκων και τακάκια εμπρός.

2.  Αλλαγή βαλβολινών και λαδιών.

3.  Αλλαγή αισθητήρος λάμδα. 

4.  Αλλαγή φίλτρων.

Κωδικός CPV

CPV: 34330000-9 (ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών), 50112100-4 (υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων).

Ανταλλακτικά

 

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.

 390,00 €.

Φ.Π.Α. 24%

   93,60 €.

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.

 483,60 €.

Χρηματοδότηση

Τακτικός   Προϋπολογισμός, οικονομικού έτους 2023, Ειδικός Φορέας 1039 101 και Α.Λ.Ε. C2410204001 «Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς».

Εργασίες

 

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.

120,00 €

Φ.Π.Α. 24%

28,80 €

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.

148,80 €

Χρηματοδότηση

Τακτικός   Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023,

Ειδικός Φορέας 1039 101 και Α.Λ.Ε. C2420302001 «Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων».

Συνολικό ποσό εργασιών και ανταλλακτικών

632,40 €.

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας  ανάθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του ν. 4412/2016.

Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για το σύνολο της προμήθειας των ανταλλακτικών  και των εργασιών, από έναν (1) ανάδοχο.

Δικαιολογητικά

Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα  σύμφωνα με το ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Υποβολή προσφοράς

Η προσφορά θα συνοδεύεται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβληθεί στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου), στο ισόγειο, σε κλειστό φάκελο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από 07:00΄ έως και 14:30΄.

Καταληκτική Ημερομηνία

Δευτέρα, 13  Φεβρουαρίου 2023.

Κρατήσεις

  Τον ανάδοχο βαρύνουν:

     Φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), της ισχύει.

Δημοσιότητα

1.  Το παρόν θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr) και

2.  Στους  δικτυακούς τόπους της  Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr  και www.ggde.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2023 11:09