Τρίτη 06 Ιουν 2023
Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 14:25

Πρωτογενές αίτημα για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τα έτη 2023 και 2024

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

 

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 

2420103001 (Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών)

Ε.Φ. 1039 501 (Λοιπές Αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό / Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς ή λειτουργούν στο Υπουργείο)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (σε ευρώ)

2023

125.080,00

2024

125.080,00

ΣΥΝΟΛΟ

250.160,00

Φ.Π.Α.

 

Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία απαλλάσσεται Φ.Π.Α., ως δραστηριότητα γενικότερου συμφέροντος.

CPV

 

64110000-0

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

Τον Ανάδοχο ειδικά βαρύνουν :

*0,10% υπέρ   της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 350 του v. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 7 του ν. 4912/2022 και ισχύει.

* Η ανωτέρω κράτηση υπόκειται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3%, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και επιπλέον σε εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%, σύμφωνα με το ν. 4169/1961.* Οι ως άνω κρατήσεις (α) και (β) υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3% σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και επιπλέον σε εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%, σύμφωνα με το ν. 4169/1961.

Η  εν λόγω υπηρεσία εξαιρείται της παρακράτησης φόρου εισοδήματος 8% (ν.   4172/2013, άρθρο 64 παρ. 2 περ. ββ - εξαιρέσεις).

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η παρούσα    ανακοίνωση να    αναρτηθεί: α) στους    δικτυακούς  τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr   και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr