Τρίτη 06 Ιουν 2023
Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023 13:49

Επαναπρόσκληση υποβολής προσφοράς, για την προμήθεια μίας (1) σειράς καθημερινών εφημερίδων και εφημερίδων Σαββατοκύριακου, για τις ανάγκες ενημέρωσης της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.Υ.ΜΕ., για το έτος 2023

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προμήθεια μίας (1) σειράς καθημερινών εφημερίδων και εφημερίδων Σαββατοκύριακου, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, για το έτος 2023:

Καθημερινές

Καθημερινή

Τα Νέα

Εφημερίδα Συντακτών

Δημοκρατία

Ελ. Τύπος

Αυγή

Εστία

Ριζοσπάστης

Kontra Νews

Ποντίκι

Τύπος Θεσσαλονίκης

Πελοπόννησος

Απογευματινή

Σαββατιάτικες

Παραπολιτικά

Κεφάλαιο

Παρασκήνιο

Κυριακάτικες

Βήμα

Καθημερινή

Πρώτο θέμα

Κυρ. Δημοκρατία

Ελ. Τύπο

Αυγή

Realnews

Documento

CPV

79970000-4 (Υπηρεσίες Δημοσιεύσεων).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.300,00 €.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός προϋπολογισμός, Ε.Φ.:1039 101, ΑΛΕ:2410904001 «Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων», οικονομικού έτους 2023.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απευθείας Ανάθεση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

  1.    Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
  2.      Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με το ν. 4412/2016(Α΄ 147).
    1. Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.
    2. 0,10% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, σύμφωνα με το ν. 4912/2022 (Α΄ 59), η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα συνοδεύεται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβληθεί σε κλειστό φάκελο στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υ.ΠΥ.ΜΕ.΄ στο ισόγειο   Γραφείο 006, επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από 07:00’ έως και 14:30΄

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα μέχρι 14:30΄.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

α) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), www.eprocurement.gov.gr και

β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής   www.yme.gr και www.ggde.gr.