07 Ιουν 2023
Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023 11:34

Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια και αντικατάσταση ιμάντα εξωτερικών ρολών - πατζουριών σε αίθουσα του Γραφείου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Περιγραφή Αντικειμένου

ιμάντες για   δύο (2) μπαλκονόπορτες στον 6ο όροφο γραφείο 619 στο   κτήριο του ΥΠ.Υ.ΜΕ. επί της οδού   Χαριλάου Τρικούπη 182.

CPV

45259000-7( Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων).

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

120,00 €.

Φ.Π.Α. 24%

28,80€.

Συνολικός Προϋπολογισμός

148,80€.

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός,

Ε.Φ. 1039 202, Α.Λ.Ε. 2410203001«Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων».

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 117Α, του ν. 4412/2016.

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και την πληρωμή

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,   σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Δημοσιότητα

1.Το παρόν θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

     (http://www.eprocurement.gov.gr) και

2.Στους δικτυακούς τόπους της   Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023 11:37