07 Ιουν 2023
Πέμπτη, 09 Μαρτίου 2023 12:59

Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια, μπαταριών παντός τύπου για τις ανάγκες της Αποθήκης του Υπουργείου

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Περιγραφή Αντικειμένου

Προμήθεια μπαταριών παντός τύπου, λιθίου και αλκαλικές για την ανάγκες της Αποθήκης του Υπουργείου.

CPV

31440000-2 ( Μπαταρίες)

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

   500,00 €.

Φ.Π.Α. 24%

   120,00 €.

Συνολικός Προϋπολογισμός

   620,00 €.

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 1039 501, Α.Λ.Ε.: 2420389001

«Λοιπές Αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών».

Διαδικασία ανάθεσης

Ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 117Α, του ν. 4412/2016.

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και την πληρωμή

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,  σύμφωνα με     το ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

Δημοσιότητα

1. Το παρόν θα αναρτηθεί στοΚεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ΔημοσίωνΣυμβάσεων-Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ http://www.eprocurement.gov.gr) και

2. Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr).